Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Wouter Witzel EuroValve BV, hierna genoemd “Wouter Witzel EuroValve”, gevestigd en kantoorhoudende te Losser.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede, Nederland onder nummer 08137831 in Augustus 2014.

Artikel 1
Algemeen

1.1 De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door Wouter Witzel EuroValve, onafhankelijk van de herkomst van de geleverde goederen of materialen.
1.2 Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend met uitzondering van artikel 9 van de Duitstalige voorwaarden. Voor dat artikel is de Duitstalige tekst beslissend.

Artikel 2
(Inkoop)voorwaarden van koper

2.1 De toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van koper wordt door Wouter Witzel EuroValve uitdrukkelijk uitgesloten
2.2 Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een beroep worden gedaan, indien Wouter Witzel EuroValve daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3
Aanbiedingen en bevestigingen

3.1 Alle aanbiedingen en genoemde verkoopprijzen afkomstig van Wouter Witzel EuroValve of haar vertegenwoordigers zijn vrijblijvend en niet bindend. Wouter Witzel EuroValve heeft het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van koper te herroepen.
3.2 Bestellingen verbinden Wouter Witzel EuroValve slechts voor zover deze bestellingen schriftelijk zijn bevestigd door Wouter Witzel EuroValve. Onverminderd het bepaalde in art. 3.6 komt een overeenkomst pas tot stand wanneer Wouter Witzel EuroValve de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Aan de koper verstrekte monsters, afbeeldingen, catalogi en dergelijke gelden onder voorbehoud van productwijzigingen en zijn derhalve niet bindend.
3.4 Indien de koper buiten standaardaanbiedingen, andere informatie en/of adviezen wenst, of een nadere specificatie, heeft Wouter Witzel EuroValve, indien deze aanbieding niet tot een opdracht leidt, het recht de kosten van deze extra werkzaamheden aan de koper in rekening te brengen.
3.5 Indien de koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen om welke reden dan ook, de opdracht wenst te annuleren of daarin verandering wenst aan te brengen, is Wouter Witzel EuroValve aan deze annulering of wijziging slechts gebonden na haar uitdrukkelijke schriftelijke akkoordbevinding. In geval van annulering of wijziging is Wouter Witzel EuroValve steeds gerechtigd alle daaruit voor haar voortvloeiende kosten waaronder mede wordt begrepen alle schade inclusief winstderving, alles in de ruimste zin en berekend naar redelijkheid en billijkheid, aan de koper in rekening te brengen.
3.6 Indien Wouter Witzel Eurovalve een verkoop op rekening heeft aangeboden, komt de overeenkomst alleen tot stand mits door Wouter Witzel EuroValve kredietverzekeringsdekking op de koper kan worden verkregen. Indien betaling door middel van een documentair krediet wordt overeengekomen, komt de overeenkomst pas tot stand na schriftelijke acceptatie van een onherroepelijk geconfirmeerd documentair krediet door Wouter Witzel EuroValve.

Artikel 4
Prijzen

4.1 De door Wouter Witzel EuroValve opgegeven prijzen gelden, indien niet anders vermeld, onverpakt en zijn gebaseerd op vrachtvrij tot vervoerder (FCA) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder “vrachtvrij tot vervoerder” wordt verstaan het aanbieden van de vracht bij de vervoerder op het bedrijfsterrein van Wouter Witzel EuroValve. De prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.
4.2 Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Wouter Witzel EuroValve gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Onder voornoemde kostprijsfactoren worden o.a. geacht begrepen te zijn belastingen, accijnzen, invoerrechten, vrachtprijzen, inkoopprijzen grondstoffen, devaluatie, revaluatie, uitvoerverbod, werkstaking en oorlogsgevaar.
4.3 De emballage is niet in de prijs inbegrepen, tenzij door Wouter Witzel EuroValve uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

Artikel 5
Overmacht

5.1 Indien van Wouter Witzel EuroValve, als gevolg van overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard, geen (tijdige) nakoming van de overeenkomst kan worden verlangd, is Wouter Witzel EuroValve gerechtigd om naar keuze, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bij enkele schriftelijke kennisgeving, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Van overmacht is sprake, indien tengevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet (meer) van Wouter Witzel EuroValve kan worden verlangd dat zij verplichtingen (verder) nakomt, ook als was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar. Van overmacht is onder meer sprake ingeval van brand, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, militaire mobilisatie, natuurramp, transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, werkstakingen, groot ziekteverzuim bij of boycot van Wouter Witzel EuroValve of haar toeleveranciers als mede ingeval een toeleverancier niet (tijdig) nakomt en andere ernstige storingen in het bedrijf van Wouter Witzel EuroValve of diens leveranciers.
5.2 Als de overeenkomst door Wouter Witzel EuroValve reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen voldoen.

Artikel 6
Opschorting en ontbinding

6.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Wouter Witzel EuroValve gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat is aan zijn contractuele verplichting te voldoen, alsmede ingeval van aanvraag van surséance, faillissement of liquidatie van de koper, is Wouter Witzel EuroValve gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst(en) op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
6.2 Gedurende de opschorting is Wouter Witzel EuroValve bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering, dan wel voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
6.3 De vordering van Wouter Witzel EuroValve ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeen¬komst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederf¬de winst daaronder begre¬pen, is onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Wouter Witzel EuroValve is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere verplichtingen uit deze overeenkomst wordt vol¬daan. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Wouter Witzel EuroValve het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar uiteindelijk het recht  de overeenkomst zonder ingebre¬kestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel door haar geleden schade.

Artikel 7
Levering

7.1 De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering is Wouter Witzel EuroValve niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze haar hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en Wouter Witzel EuroValve hieraan geen gevolg heeft gegeven.
7.2  Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door koper, schort de leveringsverplichting van Wouter Witzel EuroValve op met eventueel zoveel dagen als de betalingstermijn door koper wordt overschreden of een langere periode indien dat redelijk is.
7.3 Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbin¬ding van de overeen-komst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van Wouter Witzel EuroValve meer dan 16 weken zal bedragen. De koper kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan Wouter Witzel EuroValve ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de koper gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft over¬schrij¬ding van de lever¬tijd – door welke oorzaak ook – de koper geen recht tot het zonder rechter¬lijke machtiging verrich¬ten of doen ver¬richten van werk-zaamhe¬den ter uitvoe¬ring van de over¬een¬komst.
7.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vangt de levertijd aan op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen in overeenstemming met artikel 3 en alle voor de uit de uitvoering van de overeenkomst relevante bescheiden in bezit zijn van Wouter Witzel EuroValve en voldaan is aan alle uit de overeengekomen betalingszekerheid voortvloeiende verplichtingen voor koper zoals de ontvangst door Wouter Witzel EuroValve van vooruitbetalingstermijnen of het openen van een onherroepelijke letter of credit die vervolgens door Wouter Witzel EuroValve schriftelijk geaccepteerd dient te worden waarna de levertijd een aanvang neemt.
7.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen vinden alle leveringen plaats vrachtvrij tot vervoerder, FCA Losser, Nederland, volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Onder vrachtvrij tot vervoerder wordt verstaan het aanbieden van de vracht bij de vervoerder op het bedrijfsterrein van Wouter Witzel EuroValve.

Artikel 8
Afroep en afname

8.1 Onder de afroeporder wordt verstaan, een order waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door de koper. In geval van een afroepcontract is Wouter Witzel EuroValve verplicht tot levering indien koper zo tijdig afroept dat de contractueel overeengekomen levertijd in acht genomen kan worden.
In geval van niet tijdige afroep heeft de koper het recht op een additionele afroeptermijn van acht werkdagen, ingaande de eerste werkdag waarop door hem van Wouter Witzel EuroValve een schriftelijke sommatie tot afroep is ontvangen. Geen recht op verlenging van de afroeptermijn bestaat, indien voor de afroep een vaste termijn wordt overeengekomen.
8.2  In geval van niet tijdige afname heeft de koper het recht op een additionele afnametermijn van acht werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op die waarop door hem van Wouter Witzel EuroValve een schriftelijke sommatie tot afname is ontvangen. In geval de koper ook binnen de additionele termijn niet heeft afgenomen, heeft Wouter Witzel EuroValve het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden c.q. te annuleren zonder rechterlijke tussenkomst door eenvoudige kennisgeving aan koper. Wouter Witzel EuroValve is alsdan gerechtigd een vergoeding te vorderen voor alle schade welke tengevolge van niet (tijdige) afname voor haar is ontstaan.

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van de goederen gaat eerst op de koper over wanneer al het door de koper aan Wouter Witzel EuroValve verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Wouter Witzel EuroValve is voldaan.
9.2 De voldoening van een vordering door koper per wissel of cheque geldt slechts zodanig nadat verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan Wouter Witzel EuroValve heeft plaatsgevonden.
9.3 Het is Wouter Witzel EuroValve toegestaan bij niet-betaling door de koper, de geleverde producten terug te halen bij de koper. De koper zal Wouter Witzel EuroValve daartoe te allen tijde de daarvoor benodigde gelegenheid bieden.
9.4 Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in staat te zijn de goederen van Wouter Witzel EuroValve te blijven onderscheiden.
9.5 Zolang er op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden brengen. Het is de koper echter niet toegestaan de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper surséance van betaling is gevraagd of de koper in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 10
Betaling

10.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen facturen binnen dertig dagen na factuurdatum in € (EURO), of andere overeengekomen valuta, voldaan te zijn.
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, of op de factuur vermeld, geldt geen betalingskorting.
Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden op de door Wouter Witzel EuroValve aan te wijzen rekeningen of ten kantore van Wouter Witzel EuroValve.
10.2 Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Wouter Witzel EuroValve de betaling ontvangt. Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de giro- of bankrekening van Wouter Witzel EuroValve.
10.3 Indien de opdrachtge¬ver niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vorde¬ring vallende gerech-telijke en buiten¬gerechtelijke kosten.
10.4 In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is Wouter Witzel EuroValve gerechtigd voor de deelleve-ringen betaling te eisen, alvorens de overige deelleveringen te verrichten.

Artikel 11
Garantie en Reclame

11.1 Alle door Wouter Witzel EuroValve geleverde goederen worden gegarandeerd tegen fabricagefouten voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, mits de goederen op de juiste wijze zijn behandeld. De producten zijn niet ontworpen voor: belastingen door verkeer, wind, aardbevingen, reactie krachten en momenten  als gevolg van ondersteuningen, accessoires, leidingen etc, corrosie en erosie en langdurige trillingen als ook ontleding van onstabiele vloeistoffen.
11.2 Eventuele klachten dienen binnen acht dagen na ontvangst door de koper schriftelijk bij Wouter Witzel EuroValve ingediend te worden. Gebreken die pas in een later stadium ontdekt kunnen worden (niet-zichtbare gebreken) dienen terstond na ontdekking aan Wouter Witzel EuroValve bekend te worden gemaakt. Zodra deze termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden genomen.
11.3  De beoordeling van door koper ingediende reclames is uitsluitend voorbehouden aan Wouter Witzel EuroValve. Het retour zenden van producten geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan alleen na schriftelijke voorafgaande toestemming van Wouter Witzel EuroValve plaatsvinden.
11.4 Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij Wouter Witzel EuroValve en deze meent dat de klacht gegrond is, zal Wouter Witzel EuroValve te harer keuze hetzij een evenredig deel van de koopprijs terugbetalen, vermeerderd met de eventueel door de koper gemaakte transportkosten, hetzij de geleverde goederen om niet vervangen of repareren.
11.5 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, maat en afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
In geval koper zelf reparaties of veranderingen aan het geleverde aanbrengt, verliest de koper ieder recht op reclame jegens Wouter Witzel EuroValve.
11.6 Tot verdere vergoeding van enige andere directe, indirecte,- en gevolgschade is Wouter Witzel EuroValve nimmer verplicht.

Artikel 12
Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Wouter Witzel EuroValve is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
12.2 Behoudens het in artikel 12.1 gestelde, de wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is iedere aansprakelijkheid van Wouter Witzel EuroValve voor enige andere vorm van schade uitgesloten, waaronder begrepen enige directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
12.3 Wouter Witzel EuroValve is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesses, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
– Schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door of vanwege de koper verstrekte gegevens;
– Overschrijding van de levertijd.
12.4 De koper vrijwaart Wouter Witzel EuroValve voor vorderingen van derden tot vergoeding van schades waarvoor Wouter Witzel EuroValve ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 13
Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De door de Wouter Witzel EuroValve uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, bere¬ke¬nin¬gen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, ge¬reed¬schappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Wouter Witzel EuroValve, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schrif¬telijke toestemming van Wouter Witzel EuroValve wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
13.2 Het is koper niet toegestaan om geleverde producten geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien, of het betreffende merk op andere wijze te gebruiken dan wel in eigen naam te registreren.

Artikel 14
Bevoegde rechter

Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wouter Witzel EuroValve haar zetel heeft, zulks onverminderd de bevoegdheid van Wouter Witzel EuroValve om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Artikel 15
Toepasselijk recht

Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing op de rechtsverhouding tussen koper en Wouter Witzel EuroValve. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.