Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden van Wouter Witzel Eurovalve B.V. te Losser, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08137831.

ALGEMEEN

Artikel 1: Definities
In deze inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

  • Opdrachtgever: (Wouter Witzel Eurovalve B.V.), gebruiker van deze inkoopvoorwaarden;
  • Leverancier: de wederpartij van opdrachtgever;
  • Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van zaken;
  • Levering: het één of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van deze zaken;
  • Zaken: te leveren stoffelijke objecten;
  • Partijen: opdrachtgever en leverancier.
  • Werk: levering van zaken en/of diensten inclusief aanneming van werk.

Artikel 2: Algemeen
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de leverancier geacht deze algemene inkoopwaarden te hebben aanvaard, ook indien de leveringsvoorwaarden van de leverancier hiervan afwijken.

Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1 De artikelen 1 tot en met 25 van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan opdrachtgever gedane aanbiedingen en met opdrachtgever gesloten overeenkomsten tot levering van goederen, diensten en/of aanneming van werk.
3.2 Opdrachtgever is de natuurlijke- of rechtspersoon, die deze inkoopvoorwaarden hanteert. De wederpartij wordt aangeduid als leverancier.
3.3 Algemene voorwaarden van leverancier gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene inkoop- en (onder)aannemingsvoorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door opdrachtgever en leverancier zijn bevestigd.

Artikel 4: Kosten aanbiedingen
Eventuele kosten, verbonden aan het doen van aanbiedingen of prijsopgaven waaronder ook begrepen de kosten van adviezen, tekenwerk e.d. door of namens leverancier gemaakt, worden door opdrachtgever niet vergoed.

Artikel 5: Wijzigingen
5.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met de leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
5.2 Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van de opdrachtgever onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden.

Artikel 6: Overdracht van verplichtingen
6.1 Leverancier kan een verplichting uit hoof-de van de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever overdragen aan een derde. Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
6.2 In gevallen van overdracht aan een derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de overeenkomst van de leverancier is deze verplicht aan opdrachtgever te melden welke zekerheden zijn gesteld voor de afdracht van BTW, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.

Artikel 7: Levertijd en boete
7.1 De overeengekomen levertijd is fataal. Leverancier is door overschrijding van de levertijd van rechtswege in verzuim. Zodra leverancier weet of behoort te weten dat de uitvoering van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, geeft hij hiervan onmiddellijk bericht aan de opdrachtgever.
7.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtgever wordt geleden als gevolg van overschrijding van de levertijd zoals bedoeld in artikel 7.1.
7.3 Voor elke dag vertraging in de levering behoudt opdrachtgever zich het recht voor aan leverancier een direct opeisbare boete op te leggen van 1% van het totale orderbedrag per aangevangen week tot een maximum van 10% van het totale orderbedrag.
7.4 De in artikel 7.3 genoemde boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen.
7.5 De leverancier is verplicht de in de inkooporder vermelde datum strikt aan te houden. In geval van overschrijding, zonder dat dit tevoren door opdrachtgever is geaccepteerd, behoudt de opdrachtgever in alle gevallen het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd onze overige wettelijke rechten.

Artikel 8: Prijzen
8.1 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, inclusief deugdelijke verpakking en gebaseerd op levering franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen de Europese Unie DAP en voor leveringen buiten de Europese Unie DDP, volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Afwijkingen hierop worden schriftelijk vastgelegd.
8.2 Prijzen dienen in Euro te worden geno-teerd en prijsstijgingen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn en blijven voor rekening van leverancier, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering er van.

Artikel 9: Risico-overgang
9.1 Levering geschiedt franco op de overeengekomen plaats, voor leveringen binnen de Europese Unie DAP en voor leveringen buiten de Europese Unie DDP, volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding. Afwijkingen hierop worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Inspectie en keuring
10.1 Opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk, hebben te allen tijde het recht de bestelde of geleverde goederen/het (in uitvoering zijnde) werk te inspecteren of te keuren. In dat geval zal leverancier zorgen voor zodanige faciliteiten als daarvoor redelijkerwijs kunnen worden verlangd.
10.2 De kosten van de in artikel 10.1 genoem-de keuring komen voor rekening van leverancier, ingeval deze goederen/het werk door opdrachtgever en/of zijn principaal en/of directie van het werk worden afgekeurd. Inspectie of goedkeuring ontslaat leverancier niet van enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de overeenkomst of de wet.

Artikel 11: Plaats van levering
De plaats van levering is aangegeven in de inkooporder. Bij foutieve adressering door de leverancier zijn de meervrachtkosten voor de rekening van de leverancier.

Artikel 12: Afkeuring
12.1 Als de door leverancier geleverde goederen/het werk niet aan de in de opdracht en/of specificatie omschreven eisen voldoen, heeft opdrachtgever het recht deze af te keuren. Inontvangstneming van de goederen dan wel betaling van de goederen of het werk houdt geen aanvaarding daarvan in. Tot het tijdstip van eventuele goedkeuring blijven de goederen/het werk voor rekening en risico van de leverancier.
12.2 Als opdrachtgever de geleverde goederen of het werk afkeurt, is leverancier verplicht binnen een door opdrachtgever vast te stellen termijn:

  • Zorg te dragen voor kosteloos herstel; of
  • Zorg te dragen voor kosteloze vervanging van de goederen of het werk alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te (doen) verrichten.

12.3 Als leverancier niet, niet binnen de gestelde termijn of niet naar tevredenheid van opdrachtgever voldoet aan zijn verplichting ge-noemd in artikel 12.2, is opdrachtgever gerechtigd voor rekening van leverancier het herstel zelf of door een derde uit te (laten) voeren. Opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten met aan leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen.
12.4 Als leverancier niet in staat is om binnen de afgesproken termijn te leveren, of in geval van nood, heeft opdrachtgever het recht om noodzakelijke acties te ondernemen op kosten en risico van leverancier op voorwaarde dat hij leverancier hiervan op de hoogte stelt.

Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendom
Leverancier staat ervoor in, dat de door hem aan opdrachtgever te leveren goederen of te verrich-ten werkzaamheden geen inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom van derden, en vrijwaart opdrachtgever tegen alle aanspraken die uit dien hoofde op hem worden gemaakt. Leverancier zal opdrachtgever alle schade vergoeden, die het gevolg is van enige inbreuk.

Artikel 14: Geheimhouding
14.1 Alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten etc. door op-drachtgever aan leverancier verschaft, alsmede know how waarvan leverancier via opdrachtgever kennis heeft genomen, zijn vertrouwelijk en zullen niet door leverancier worden gebruikt voor enig ander doel dan ter nakoming van zijn uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen.
14.2 De in artikel 14.1 genoemde gegevens zullen door leverancier niet openbaar worden gemaakt, of vermenigvuldigd, tenzij na schriftelijke toestemming van opdrachtgever. Daarnaast zal leverancier de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsverplichting eveneens opleggen aan zijn personeel.
14.3 Indien leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst de in artikel 14.1 bedoelde gegevens aan derde(n) kenbaar dient te maken, verplicht hij zich deze derde(n) ook een geheimhoudingsverplichting als in dit artikel bedoeld op te leggen.
14.4 Leverancier is opdrachtgever een onmid-dellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het totale orderbedrag met een minimum van € 5.000,- indien hij één of meer van de bovenstaande verplichtingen schendt.
14.5 De in artikel 14.4 genoemde boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever heeft het recht deze boete en/of schadevergoeding met aan leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen.

Artikel 15: Hulpmiddelen
15.1 Alle hulpmiddelen, zoals tekeningen, modellen, mallen, matrijzen en gereedschappen, die door opdrachtgever voor de uitvoering van een overeenkomst aan leverancier ter beschikking worden gesteld of die leverancier speciaal in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever heeft gemaakt of heeft laten maken, blijven of worden onder alle omstandigheden eigendom van opdrachtgever, ongeacht of daar al dan niet voor is betaald.
15.2 Alle hulpmiddelen en alle daarvan vervaardigde kopieën dienen op eerste verzoek aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld c.q. aan opdrachtgever te worden geretourneerd.
15.3 Zolang leverancier de hulpmiddelen onder zich heeft, zullen zij worden voorzien van een onuitwisbaar kenmerk dat aangeeft dat zij eigendom zijn van opdrachtgever. Leverancier zal derden die zich op deze hulpmiddelen willen verhalen op het eigendomsrecht van opdrachtgever wijzen.
15.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, zal leverancier de in dit artikel bedoelde hulpmiddelen slechts gebruiken voor het verrichten van leveringen en werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever en deze niet aan derden tonen, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Leverancier draagt het risico van vermissing of beschadiging en is gehouden dit risico voor eigen rekening te verzekeren.

Artikel 16: Documentatie
16.1 Leverancier is verplicht bijbehorende documentatie voorafgaande aan of tegelijkertijd met de levering ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.
16.2 Opdrachtgever is vrij in het gebruik van deze documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van leverancier, diens ondergeschikten of diens hulppersonen. Hieronder is mede begrepen alle schade, die ontstaat door de aanwezigheid en het gebruik van zaken die leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst heeft betrokken.
17.2 Leverancier zal opdrachtgever geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot ver-goeding van schade als in het eerste lid bedoeld.

Artikel 18: Verzekering
Leverancier zal opdrachtgever op diens verzoek aantonen dat hij op zijn kosten zorg heeft gedragen voor een voldoende verzekering, die de eventuele schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van handelingen en nalatigheden van de leverancier en/of ingeschakelde derden dekt.

Artikel 19: Garantie
19.1 Het afgeleverde werk moet aan de over-eenkomst beantwoorden. Het dient de eigenschappen te bezitten, die op grond van de overeenkomst mocht worden verwacht, met name de eigenschappen die nodig zijn voor een normaal gebruik van het werk en waarvan opdrachtgever de aanwezigheid niet behoefte te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik, dat bij de overeenkomst is voorzien. De leverancier is gehouden op eerste aanzegging van opdrachtgever alle fouten en gebreken weg te nemen, hetzij door herstel, hetzij door vervanging, zulks ter keuze van opdrachtgever. In geval van niet-nakoming hiervan door de leverancier, heeft opdrachtgever het recht voor rekening en risico van de leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten.
19.2 Leverancier garandeert dat het geleverde werk voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
19.3 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uit-voering van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
19.4 Leverancier vrijwaart opdrachtgever te-gen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 20: Betaling
20.1 De betalingstermijn is 60 dagen netto. Betaling vindt zoveel mogelijk plaats binnen deze betalingstermijn, tenzij door opdrachtgever na ontvangst van de goederen – waaronder de bijbehorende documenten – wordt gereclameerd over de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde.
20.2 Bij vooruitbetaling c.q. termijnbetaling heeft opdrachtgever het recht van leverancier te verlangen dat hij een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor nakoming verstrekt. Als leverancier hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij in verzuim. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op leverancier te verhalen.
20.3 Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot verrekening, van hetgeen partijen over en weer van elkaar te vorderen hebben, over te gaan.
20.4 Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de door leverancier ter zake van het werk verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing, waarvoor hij ingevolge de Wet Ke-tenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, aan leverancier te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van de Wet Ke-tenaansprakelijkheid.
20.5 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen aan premies sociale verzekering en loonheffing van de (on-der)aanneemsom in te houden en namens leverancier rechtstreeks aan het betrokken Uitvoe-ringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en/of ontvanger directe belastingen te voldoen.
20.6 Opdrachtgever is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de zaken en de eventuele installatie/montage daarvan constateert.
20.7 Betaling door opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 21: Verpakking
21.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de (transport)verpakkingsmaterialen voor rekening van leverancier aan deze te retourneren.
21.2 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport)verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van de leverancier. Indien op verzoek van leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en rekening van de leverancier.

Artikel 22: Ontbinding
22.1 In geval van tekortkoming door leveran-cier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van de leverancier, is hij van rechtswege in verzuim.
22.2 Onverminderd alle andere rechten kan de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon, die deel uitmaakt van het bedrijf van opdrachtgever of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers.
22.3 In bovengenoemde gevallen heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
22.4 Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot aan leverancier.

Artikel 23: Orde veiligheid en milieu
Leverancier en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu van opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen is op aanvraag onverwijld voor leverancier gratis ter beschikking.

Artikel 24: Geschillen
Alle geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden berecht door de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever.

Artikel 25: Toepasselijk recht
25.1 Het Nederlands recht is van toepassing
25.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als andere internationale regelgeving waarvan uitsluiting is toegestaan.
25.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtgever mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.